• نهادهای مجری در شهر توجهی به مدیریت بحران نمی کنند

    تهران شهری است با جمعیت شبانه 10 میلیون نفری که این جمعیت در طول روز به بیش از 15 میلیون نفر بالغ می شود. این شهر به لحاظ قرارگرفتن نهادهای استراتژیک سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و کلان مدیریتی کشور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است چرا که تاثیر کوچکترین تغییرات در این شهر بر گستره زیادی از کشور نمود پیدا می کند.


گزارش تصویری

  • 1 گزارش تصویری از امدادرسانی در حادثه پلاسکو/ 1

    عکس: مهدی دوستی

  • 1 دومین رویداد جامع مدیریت بحران/ تصویری

    عکس: ستاره صادقی